Galeria Handlowa w Chodzieży

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy Galerii Handlowej w Chodzieży wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonosne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypow z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Budowa Drogi

Zostały ustawione krawężniki drogowe 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej z oporem. Krawężniki ustawialiśmy za pomocą układarki do krawężników Probst Vacuum.
Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
  • roboty instalacyjne
  • kanalizacja deszczowa
  • kanalizacja sanitarna
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
  • roboty drogowe
  • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych