Budowa elektrowni i farm wiatrowych

Wzrost zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii sprawił, że budowa elektrowni i farm wiatrowych staje się coraz bardziej popularną i docenianą możliwością pozyskiwania energii. Świadczymy kompleksowe usługi na terenie całej Polski związane  z budową farm wiatrowych na zasadzie Generalnego Wykonawstwa. Wykonujemy też poszczególne elementy infrastruktury farm wiatrowych – od weryfikacji możliwości budowy farmy wiatrowej, po serwis i obsługę eksploatacyjną.

 

 • Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych
 • Budowa placów montażowych
 • Stabilizacja gruntu
 • Budowa platform tymczasowych
 • Budowa fundamentów
 • Opracowanie koncepcji
 • Opracowanie i uzgodnienie projektów zamiennych
 • Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych
 • Budowa linii kablowych SN
 • Linie światłowodowe
 • Budowa elektrowni i farm wiatrowych

Budowa dróg dojazdowych oraz pla­ców montażowych

Budowa dróg dojazdowych oraz pla­ców montażowych

Budowa dróg dojazdowych oraz pla­ców montażowych w celu dostaw i montażu turbin wiatrowych powin­na być poprzedzona analizą kilku pod­stawowych warunków. Określa się je indywidualnie dla każdej inwestycji. Aktualne normy dla budowy dróg, kontrakt serwisowy z dostaw­cą turbin, założenia miejscowego pla­nu zagospodarowania przestrzenne­go, umowy dzierżawy z właścicielami gruntów i w końcu koszty budowy. Z tych kilku wymienionych warunków tylko jeden musi być spełniony bez­względnie w części dotyczącej noś­ności podłoża pod żurawie montujące turbiny wiatrowe. Dotyczy on bowiem bezpośrednio bez­pieczeństwa pracy na budowie i tu nie można szukać kompromisu. Pozosta­łe warunki podlegają głębszej analizie i każdy inwestor powinien taką prze­prowadzić na etapie projektowania. Okazuje się, że nie zawsze potrzebne jest budowanie trwałych dojazdów, czasami bardziej opłaca się wybudować drogę tymczasową, a przy realizacji niektórych inwestycji takie rozwiązanie jest konieczne i je­dyne.

Wytyczne producenta określają kon­kretne wymagania dotyczące podsta­wowych warunków technicznych - noś­ności podłoża, spadków podłużnych i poprzecznych, promieni skrętów, wielkości placów do parkowania, za­wracania, składowania i montażu ele­mentów. Na niektóre z wymienionych współczynników wpływają ciężar i ga­baryty elementów transportowanych, a na inne rodzaj używanego żurawia do montażu turbiny wiatrowej.

Przekrój poprzeczny drogi dobiera się do wymogów dotyczących nośności dla konkretnego producenta turbin wia­trowych. Tą sprawdza się płytą sta­tyczną, a w niektórych przypadkach w celu kontroli dopuszcza się również szybsze badania płytą dynamiczną.

Place montażowe

Nawierzchnia na placu montażowym przy budowie elektrowni i farm wiatrowych przejmuje całą reakcję powstałą pod stopą żurawia samochodowego, którego masa wraz z podnoszonym elementem często przekracza 700 t. Wymagania dotyczą­ce placów montażowych są ostrzejsze od warunków dotyczących dróg. Nacisk na oś samochodów transportu­jących elementy nie może przekraczać dopuszczalnych wartości granicznych dla dróg publicznych, natomiast w ob­rębie samej budowy dopuszcza się przejazd żurawia z niezdemontowanym balastem. Dlatego często drogi we­wnętrzne są bardziej wytrzymałe niż powiatowe i gminne drogi publiczne.

Drogi dojazdowe

Przy budowie elektrowni i farm wiatrowych, producenci zalecają inwestorom budowę dróg z kruszywa łamanego z górną 10-centymetrową warstwą o frakcji 0-31,5 mm, warstwą nośną 30-40 cm o frakcji 0-63 odseparo­waną geosiatką bądź geowłókniną od kilkucentymetrowej warstwy od­sączającej. Przekrój drogi i placu dobiera się do warunków geolo­gicznych. Bardzo ważne jest za­pewnienie dobrego odprowadze­nia wody opadowej z powierzchni drogi. Spadki poprzeczne można kształtować jednostronnie bądź dwustronnie najczęściej o nachy­leniu 2%. Natomiast dla placów montażowych spadki poprzecz­ne i podłużne determinowane są przez typ używanego żurawia i odpowiednio dla dźwigów sa­mochodowych dopuszczalne są spadki od 1,5 do 2%, ale już dla żurawi gąsienicowych plac powi­nien być właściwie płaski, maksy­malnie 0,5% nachylenia.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa

Budowa dróg dojazdowych do farm wiatrowych.

Budowa Farmy Wiatrowej WYRZYSK

Budowa Farmy Wiatrowej w Pyrzycach

Budowa Infrastruktury drogowej – Farma wiatrowa w Wituni

Budowa Farmy Wiatrowej w Rzepinie